Kazel Expo 15/12 - 17/12 - Düsseldorf | Sizleride bekleriz!

Herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşın info@cevizdunyasi.nl

Sepet

Votre panier est vide.

Herhangi bir sorunuz varsa bize ulaşın info@cevizdunyasi.nl

Conditions d'utilisation

Cevizdunyasi

KvK
info@cevizdunyasi.nl

Datum: 2018

Definities

    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Cevizdunyasi.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Cevizdunyasi: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Cevizdunyasi, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cevizdunyasi en op elke tussen Cevizdunyasi en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Cevizdunyasi aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 4. Cevizdunyasi bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Cevizdunyasi deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Ontbindingsrecht
 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 1 dag na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is, zodat door het openen er geen vermenging of bederving plaats kan vinden.
 4. Consument kan de overeenkomst slechts ontbinden voor producten waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.
 5. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht moet hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Cevizdunyasi melden. Cevizdunyasi verzendt onverwijld een bevestiging van de ontvangst van dat bericht.
 6. Producten moeten gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Cevizdunyasi geretourneerd te worden, conform de door Cevizdunyasi verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval moet een (kopie van) de pakbon worden bijgesloten.
 7. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 8. Na ontbinding moet de consument uiterlijk binnen 2 dagen het product retourneren conform het in lid 6 bepaalde.
 9. Cevizdunyasi vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 1. Uitsluiting Ontbindingsrecht

    Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door Cevizdunyasi tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cevizdunyasi geen invloed heeft;
 1. – Betaling
 2. Voor betaling door consumenten maakt Cevizdunyasi gebruik van het online betalingssystemen iDeal, PayPal, Klarna, Shop pay, VISA, Mastercard en Bancontact.
 3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cevizdunyasi te melden.
 5. Facturen dienen door de consument te worden voldaan uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.
 6. De consument is jegens Cevizdunyasi van rechtswege in verzuim indien de betaling niet binnen de in art. 9 lid 1 vermelde termijn is ontvangen.
 7. Bij niet tijdige betaling wordt door Cevizdunyasi consument vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend.
 8. Bij niet tijdige betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten van Cevizdunyasi voor rekening van de consument. Tevens is Cevizdunyasi gerechtigd in dat geval administratiekosten aan de consument in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van de administratiekosten worden door partijen gesteld op tenminste 15% van de hoofdvordering, met een minimum van Euro 50,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
 9. Verrekening door de consument met de vordering van Cevizdunyasi is niet toegestaan


6.      Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Cevizdunyasi kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. Cevizdunyasi zal bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Cevizdunyasi zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.
 4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 14 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Cevizdunyasi zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

7.Garanties en Conformiteit

 1. Cevizdunyasi biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Cevizdunyasi geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.
 3. Consument moet de producten conform het bewaaradvies van Cevizdunyasi bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
 4. Producten moeten aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 5. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Cevizdunyasi aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 6. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.
 7. Cevizdunyasi is niet verantwoordelijk voor; Schade als gevolg van verkeerd gebruik of toepassing.

8.      Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cevizdunyasi en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 2 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Cevizdunyasi.
 3. Bij Cevizdunyasi ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Cevizdunyasi hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
 4. Cevizdunyasi wijst consument op de mogelijkheid om, indien Cevizdunyasi en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Cevizdunyasi, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

 

 

Genel Sartlar

Cevizdunyasi

KvK
info@cevizdunyasi.nl
Datum: 2018

 

 1. Tanımlar

    Bu genel şartlar ve koşullarda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 1. Yansıma süresi: Tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği süredir.
 2. Tüketici: Bir meslek veya iş icra etmeyen ve Cevizdünyası ile mesafeli sözleşme yapan gerçek kişi.
 3. Gün: takvim günü.
 4. Cayma hakkı: Tüketicinin belirtilen bekleme süresi içinde mesafeli sözleşmeyi feshetme hakkı.
 5. Cevizdunyasi: Ürünleri uzaktan tüketiciye sunan firma.
 6. Mesafeli sözleşme: Tüketici ile Cevizdünyası arasında, bu amaca yönelik bir sistem kullanılarak uzaktan kurulan sözleşme.
 7. Yazılı: Yazılı olarak, gönderenin kimliğinin ve iletişimin gerçekliğinin yeterince tespit edilmesi koşuluyla, e-posta gibi elektronik iletişim anlamına da gelir.
 8. Genel
 9. Bu genel hüküm ve koşullar, Cevizdünyası'ndan gelen her teklif ve Cevizdünyası ile tüketici arasında akdedilen her mesafeli sözleşme için geçerlidir.
 10. Bu genel hüküm ve koşullar, Stichting Webshop Keurmerk'in genel hüküm ve koşullarına ek olarak geçerlidir.
 11. Sözleşme, tüketicinin Cevizdünyası'ndan gelen teklifi kabul ettiği ve teklifin öngördüğü koşulları sağladığı anda akdedilmiş olur.
 12. Cevizdünyası, teklifi kabul ettiğini derhal teyit eder. Cevizdunyasi bu teyidi gönderene kadar tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
 13. Cayma hakkı
 14. Tüketici, ürünün kendisine veya tüketicinin önceden belirleyeceği bir temsilciye veya tüketici tarafından seçilen bir teslimat yerine ulaşmasından itibaren 1 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 15. Tüketici, bu süre zarfında ürünü ve ambalajı özenle taşıyacaktır. Tüketici, ürünü yalnızca ürünün değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paketinden çıkaracak veya kullanacaktır.
 16. Gıda maddeleri ancak ambalajı açılmamış ise değiştirilebilir, böylece açılarak karışma veya bozulma olmaz.

4. Tüketici sözleşmeyi ancak son kullanma tarihi henüz geçmemiş ürünler için feshedebilir.

5. Tüketici cayma hakkından yararlanmak isterse, bunu yansıtma süresi içinde yazılı olarak Cevizdünyası'na bildirmek zorundadır. Cevizdünyası, bu bildirimin alındığına dair bir alındı ​​belgesini derhal gönderecektir.

6. Ürünler, teslim edilen tüm aksesuarları ile birlikte ve mümkün olduğu kadar orijinal durumda ve ambalajında, Cevizdünyası'nın açık ve makul talimatlarına uygun olarak Cevizdünyası'na iade edilmelidir. Her durumda, sevk irsaliyesi (kopyası) eklenmelidir.

7. Fesih halinde iade masrafları tüketiciye aittir.

8. Fesihten sonra tüketici, ürünü 6 ncı fıkra hükümlerine göre en geç 2 gün içinde iade etmek zorundadır.

9. Cevizdünyası, tüketiciden aldığı ödemeleri fesih tarihinden itibaren on dört gün içinde geri ödeyecektir

.4. Ayrılma Fesih Hakkı    Aşağıdaki ürünler için cayma hakkı genellikle hariç tutulur:

1. Tüketicinin özelliklerine göre Cevizdünyası tarafından oluşturulan;

2. doğası gereği açıkça kişisel olan;

3. Niteliği gereği iade edilemeyen;

4. çabuk bozulabilen veya eskiebilen;5. Cevizdünyasının hiçbir etkisinin olmadığı finans piyasasındaki dalgalanmalara tabi olan;

5. Teslimat

1. Teslim yeri, tüketicinin Cevizdünyası'na bildirdiği adrestir.

2. Saat 16:00'dan önce tamamlanan siparişler prensip olarak iki iş günü içerisinde kargoya verilir. Cevizdunyasi, daha uzun bir teslimat süresi kararlaştırılmamışsa, siparişleri en geç 14 gün içinde teslim edecektir. Cevizdünyası teslimat gecikmelerini derhal bildirecektir.

3. Tüketici, teslimattan hemen sonra ürünlerin doğruluğunu, kalitesini ve raf ömrünü kontrol etmelidir.

4. Teslimatın gerçekleşmesi veya bu 14 günden sonra gerçekleşmesi halinde tüketici, önceden anlaşmaya varmaksızın fesih hakkına sahiptir. Fesih halinde Cevizdünyası, tüketiciden aldığı ödemeleri en geç on dört gün içinde geri ödeyecektir.

5. Ürünlerin zarar görme veya kaybolma riski, tüketiciye veya önceden belirlediği üçüncü bir kişiye teslim anında tüketiciye geçer. 

6. Ödeme

1. Cevizdunyasi, tüketiciler tarafından yapılan ödemelerde iDeal, PayPal, VISA, Mastercard ve Bancontact online ödeme sistemlerini kullanmaktadır.

2. Avans ödemesi şart koşulduğunda, tüketici, öngörülen avans ödemesi yapılmadan ilgili sipariş veya hizmetin/hizmetlerin ifasına ilişkin herhangi bir hak iddia edemez.

3. Tüketici, verdiği veya beyan ettiği ödeme bilgilerindeki yanlışlıkları derhal Cevizdünyası'na bildirmekle yükümlüdür.

4. Faturalar, tüketici tarafından faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmelidir.

5. Maddede belirtilen limitler dahilinde ödeme yapılmadığı takdirde tüketici, Cevizdünyası'na karşı hukuken temerrüde düşer. 9 paragraf 1 alındı.

6. Ödemenin gecikmesi durumunda, Cevizdünyası tüketicisi, vade tarihinden ödeme anına kadar aylık %1 faiz uygulayacak olup, bir ayın bölümleri bütün bir ay için sayılacaktır.

7. Ödemenin geç yapılması durumunda Cevizdünyası'nın tüm yargısız tahsilat masrafları tüketiciye aittir. Cevizdünyası da bu durumda idare masraflarını tüketiciden talep etme hakkına sahiptir. İdari masraflar da dahil olmak üzere yargısız tahsilat masrafları, taraflarca ana alacağın asgari %15'i, asgari 50 Euro artı buna borçlu olunan KDV'si olarak belirlenir.8. Tüketicinin Cevizdünyası'nın talebine karşı sulh yapılmasına izin verilmez.

 7. Garantiler ve Uygunluk

1. Cevizdunyasi, teslim edilen ürünler için (ek) garanti vermez.

2. Cevizdünyası, ambalajı tüketici tarafından açıldıktan sonra veya ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünlerin kalitesi ve raf ömrü konusunda (ek) garanti vermez.

3. Tüketici, ürünleri Cevizdünyası'nın saklama tavsiyelerine uygun olarak saklamalı ve kullanmalıdır. Bu depolama tavsiyesi web sitesinde bulunabilir.

4. Ürünler, tüketicilerin makul beklentilerini karşılamalıdır.

5. Bir kusurun satın alma anında var olan bir hata olduğu anlaşılırsa, tüketicinin teslimattan sonraki 48 saat içinde teslimatın doğruluğunu kontrol etmesi şartıyla ürünü değiştirme hakkı vardır. Cevizdünyası, ancak ürün artık üretilmediğinde veya ikame ürün değerini makul olmayan bir şekilde aştığında, satın alma bedelini tüketiciye geri ödemeyi teklif edebilir.

6. Bir ürünün kusurundan kaynaklanan tazminat, onarım veya değiştirme, kusur, ürünün dikkatsiz, tedbirsiz veya uygunsuz kullanımı veya son kullanma tarihinden sonra kullanılması, yanlış depolama, bir tüketici tarafından saklama tavsiyesi veya yanlış bakım dışında herhangi bir şekilde.

7.  Yanlış kullanım veya uygulama nedeniyle olusan hasara Cevizdünyası sorumlu değildir;

8. Şikayetler ve Anlaşmazlıklar

1. Cevizdunyasi ile tüketici arasındaki sözleşmeler münhasıran Hollanda yasalarına tabidir.

2. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin şikayetler, makul bir süre içinde, ancak tüketicinin kusurları fark etmesinden itibaren en geç 2 gün içinde yazılı olarak eksiksiz ve açık bir şekilde Cevizdünyası'na bildirilmelidir.

3. Cevizdünyası'na iletilen şikayetler, şikayetin alınmasından itibaren 14 gün içinde cevaplandırılacaktır. Şikayet 14 gün içinde çözülemezse, Cevizdünyası bunu zamanında bildirecek ve tüketicinin çözüm bekleyebileceği sürenin bir göstergesini sağlayacaktır.

4. Cevizdunyasi, tüketiciye, Cevizdunyasi ve tüketicinin birlikte bir çözüme ulaşamaması halinde, şikayeti Cevizdunyasi'ne bildirdikten sonraki 12 ay içinde, şikayetini https://www.cevizdunyasi. /webgate .ec.europa.eu/odr veya doğrudan Genel Uyuşmazlık Komitesi ile https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

 

Translation missing: fr.general.search.loading